موضوعات = مسایل امنیتی و نظامی در حوزه منطقه ­ای و بین ­المللی در زمینه ارتقا و یا آسیب به منافع ملی ایران