داوران

داوران شماره 7، بهار و تابستان 1399؛ به ترتیب حروه الفبا

دکتر رضا اختیاری امیری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

دکتر علی اشرف نظری: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر نادر پورآخوندی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

دکتر علی اکبر جعفری: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

دکتر مریم رحمانی: دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان

دکتر حسین رفیع: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

دکتر بهاره سازمند: دانشیار مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

دکتر رضا سیمبر: استاد روابط بین الملل دانشگاه گیلان

دکتر مختار صالحی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

دکتر مرتضی علویان: استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

دکتر سید محمدرضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان

دکتر مهدی هدایتی شهیدانی: استادیار روابط بین الملل دانشگاه گیلان

 

داوران شماره 6، پاییز و زمستان 1398؛ به ترتیب حروه الفبا

دکتر رضا اختیاری امیری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

دکتر محمدعلی بصیری: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

دکتر علی اکبر جعفری: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه مازندران

دکتر محمد رادمرد: استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

دکتر حسین رفیع: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

دکتر مختار صالحی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

دکتر محمدرحیم عیوضی: استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد

دکتر سیروس فیضی: استادیار مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

دکتر حاکم قاسمی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دکتر مهدی هدایتی شهیدانی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران