اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل آماده دریافت مقالات و یافته­ های پژوهشی اساتید و دانشجویان همراه با یک استاد می­ باشد. لذا رعایت نکات زیر توسط نویسندگان الزامی می باشد:

1.      تدوین مقاله طبق شیوه نامه؛

2.      رعایت حقوق مالکیت فکری؛

3.      عدم ارسال مقاله به طور همزمان به نشریات دیگر؛

4.      انجام صحیح اصلاحات طبق نظرات داوران محترم و ارسال به موقع آن.