اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اکبر جعفری

روابط بین الملل دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~Ajafari/
a.jafariumz.ac.ir
01135302104
0000-0002-7543-6365

سردبیر

دکتر حسین رفیع

روابط بین الملل دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

h.rafieumz.ac.ir
01135302104

مدیر داخلی

دکتر رضا اختیاری

روابط بین الملل استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

r.ekhtiariumz.ac.ir
01135302104

اعضای هیات تحریریه

پروفسور سید داوود آقایی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

sdaghaeeut.ac.ir

پروفسور رضا سیمبر

روابط بین الملل استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

rezasimbarhotmail.com
01135302104

پروفسور ارسلان قربانی شیخ نشین

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

ghorbanikhu.ac.ir

پروفسور سیدصادق حقیقت

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید

haghighatmofidu.ac.ir
01135302104

پروفسور سعید راسخی

اقتصاد بین الملل استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~srasekhi
srasekhiumz.ac.ir

پروفسور خلیل الله سردارنیا

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز

law.shirazu.ac.ir/~sardarnia
kh_sardarniayahoo.com

دکتر علی اکبر جعفری

روابط بین ‌الملل دانشگاه مازندران دانشیار روابط بین ‌الملل

rms.umz.ac.ir/~Ajafari/
a.jafariumz.ac.ir
35302104-011
0000-0002-7543-6365

دکتر حسین رفیع

روابط بین ‌الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه مازندران

h.rafieumz.ac.ir
35302104-011

دکتر رضا سلیمانی

روابط بین الملل دانشیار علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا

r.soleimanibasu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

پروفسور عبدالرحمن عالم

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

aalemut.ac.ir

دکتر علی اشرف نظری

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

aashrafut.ac.ir
01135302104

دکتر بهاره سازمند

روابط بین الملل دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

bsazmandut.ac.ir
01135302104

دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

mjjavadut.ac.ir
01135302104

دکتر سید محمدرضا موسوی

علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

moosaviutgmail.com

کارشناس نشریه

عباس دهرویه

علوم سیاسی دانشگاه مازندران

abbasdhrgmail.com
09112535061