دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهمن 1398 (در حال بارگذاری) 
تحول مفهوم قدرت و تأثیر آن بر سیاست منطقه‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران

صفحه 212-241

10.22080/jpir.2020.2684

رضا علی اکبرپور؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمدرضا دهشیری؛ اکبر ولی زاده