رویکرد ایالات متحدةآمریکا به خرده سیستم خلیج فارس در اقتصاد جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بر اساس دیدگاه نظریة نظام جهانی والرشتین، مناطق ویژگی اقتصادی داشته و به دلیل نقشی که در اقتصاد جهانی و ارتباطی که با مرکز و هژمون دارند، شکل می‌گیرند. منطقة خلیج فارس از خرده سیستم‌های اقتصاد جهانی و یک منطقة پیرامونی تولید کنندة مواد خام است و به دلیل اهمیتی که این منطقه در تولید نفت خام بازارهای جهانی و کشورهای صنعتی دارد، اهمیت اقتصادی فراوانی برای ایالات متحدةآمریکا به عنوان هسته و هژمون نظام جهانی دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که در نظام اقتصاد جهانی، نگرش و رویکرد ایلات متحدةآمریکا، به عنوان هژمون نظام جهانی، به خرده سیستم خلیج فارس بر چه مبنایی استوار است؟ در پاسخگویی به پرسش، این فرضیه مطرح شده است که نگرش و رویکرد ایالات متحده به خرده سیستم خلیج فارس در اقتصاد جهانی، مبتنی بر تأمین راهبرد بنیادین این کشور در خصوص تأمین امنیت انرژی و استمرار ثبات هژمونیک است. داده‌های این پژوهش از طریق منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند و به روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب نظریة اقتصاد جهانی والرشتین تبیین گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها