دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، مهر 1397، صفحه 9-192 (پاییز و زمستان) 
عوامل موثر بر مناسبات ایران و امریکا

صفحه 9-30

10.22080/jpir.1970.2116

محمد آرین منش؛ احمد جوانشیری؛ محسن مدیر شانه چی