کلیدواژه‌ها = سیاست خارجی
تحول مفهوم قدرت و تأثیر آن بر سیاست منطقه‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 6، بهمن 1398، صفحه 212-241

10.22080/jpir.2020.2684

رضا علی اکبرپور؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمدرضا دهشیری؛ اکبر ولی زاده


عوامل موثر بر مناسبات ایران و امریکا

دوره 2، شماره 4، مهر 1397، صفحه 9-30

10.22080/jpir.1970.2116

محمد آرین منش؛ احمد جوانشیری؛ محسن مدیر شانه چی