دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-250 
1. آمریکا-انگلستان و تحوّلات منطقه ی غرب آسیا

صفحه 9-35

رحمان حبیبی؛ حسین پور احمدی


2. مناسبات سیاسی- اقتصادی چین و آمریکا در بازی بزرگ قرن

صفحه 36-51

شهرام فتاحی؛ محمد سلمان تبارسوته؛ عباس مهرورز


4. بررسی منازعه هند و پاکستان بر اساس نظریه بازدارندگی هسته ای والتز

صفحه 103-122

الهام رسولی ثانی آبادی؛ سعید عطار؛ زهرا ماوندادی


5. منطقه گرایی در آفریقا از منظر مکتب کپنهاگ

صفحه 123-141

رحمت حاجی مینه؛ علیرضا وزین


10. تأثیرات احتمالی وحدت دوکره بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 265-280

حسین شاه مرادی؛ محمدحسن شیخ الاسلامی