سیاست و روابط بین الملل (JPIR) - بانک ها و نمایه نامه ها