سیاست و روابط بین الملل (JPIR) - اهداف و چشم انداز