مدیر مسئول


دکتر علی اکبر جعفری دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

روابط بین الملل

سردبیر


دکتر حسین رفیع دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

روابط بین الملل

 • h.rafieumz.ac.ir
 • 01135302104

مدیر داخلی


دکتر رضا اختیاری استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

روابط بین الملل

 • r.ekhtiariumz.ac.ir
 • 01135302104

اعضای هیات تحریریه


پروفسور سید داوود آقایی استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

روابط بین الملل

 • sdaghaeeut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


پروفسور رضا سیمبر استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

روابط بین الملل

 • rezasimbarhotmail.com
 • 01135302104

اعضای هیات تحریریه


پروفسور ارسلان قربانی شیخ نشین استاد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

روابط بین الملل

 • ghorbanikhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


پروفسور سیدصادق حقیقت استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید

علوم سیاسی

 • haghighatmofidu.ac.ir
 • 01135302104

اعضای هیات تحریریه


پروفسور سعید راسخی استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

اقتصاد بین الملل

اعضای هیات تحریریه


پروفسور خلیل الله سردارنیا استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر جعفری دانشیار روابط بین ‌الملل

روابط بین ‌الملل دانشگاه مازندران

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین رفیع دانشیار روابط بین الملل دانشگاه مازندران

روابط بین ‌الملل

 • h.rafieumz.ac.ir
 • 35302104-011

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا سلیمانی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا

روابط بین الملل

 • r.soleimanibasu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


پروفسور عبدالرحمن عالم استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • aalemut.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علی اشرف نظری دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • aashrafut.ac.ir
 • 01135302104

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر بهاره سازمند دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

روابط بین الملل

 • bsazmandut.ac.ir
 • 01135302104

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • mjjavadut.ac.ir
 • 01135302104

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر سید محمدرضا موسوی دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

علوم سیاسی

 • moosaviutgmail.com

ویراستار


دکتر سیدمحمدرضا موسوی دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

علوم سیاسی

 • moosaviutgmail.com
 • 01135302101