اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اکبر جعفری

روابط بین الملل دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

a.jafariatumz.ac.ir
01135302104

سردبیر

دکتر حسین رفیع

روابط بین الملل دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

hooshyar22atyahoo.com
01135302104

مدیر داخلی

دکتر رضا اختیاری

روابط بین الملل استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

r.ekhtiariatumz.ac.ir
01135302104

اعضای هیات تحریریه

پروفسور سید داوود آقایی

روابط بین الملل استاد دانشگاه تهران

a.jafariatumz.ac.ir

پروفسور سیدصادق حقیقت

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید

haghighatatmofidu.ac.ir
01135302104

پروفسور رضا سیمبر

روابط بین الملل استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

rezasimbarathotmail.com
01135302104

پروفسور عبدالرحمن عالم

علوم سیاسی مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

aalematut.ac.ir

پروفسور ارسلان قربانی شیخ دره

روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

p.iratumz.ac.ir

دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

mjjavadatut.ac.ir
01135302104

دکتر احمد رشیدی

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

a.rashidiatumz.ac.ir
01135302152

دکتر بهاره سازمند

روابط بین الملل دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

bsazmandatut.ac.ir
01135302104

دکتر علی اشرف نظری

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

aashrafatut.ac.ir
01135302104

کارشناس نشریه

رابعه مهدی پور

کارشناس مسئول پژوهشی و کارشناس نشریه

r.mehdipouratumz.ac.ir
01135302104

ویراستار

دکتر شهرام احمدی

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی

sh.ahmadiatumz.ac.ir
01135302101

صفحه آرا

نبی اله واحدی

صفحه آرا

nv_1967atumz.ac.ir
01135302611