سیاست و روابط بین الملل (JPIR) - فرایند پذیرش مقالات