شماره جاری: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-250 
2. منطقه گرایی در آفریقا از منظر مکتب کپنهاگ

صفحه 29-49

رحمت حاجی مینه؛ علیرضا وزین


5. بررسی منازعه هند و پاکستان بر اساس نظریه بازدارندگی هسته ای والتز

صفحه 86-90

الهام رسولی ثانی آبادی؛ سعید عطار؛ زهرا ماوندادی


7. مناسبات سیاسی- اقتصادی چین و آمریکا در بازی بزرگ قرن

صفحه 106-120

شهرام فتاحی؛ محمد سلمان تبارسوته؛ عباس مهرورز


8. تأثیرات احتمالی وحدت دوکره بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 121-135

حسین شاه مرادی؛ محمدحسن شیخ الاسلامی