نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد گروه روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

10.22080/jpir.2019.15561.1064

چکیده

چکیده
در یک نظام منطقه‌ای علاوه بر قدرت‌های منطقه‌ای و سایر کشورهای عضو آن، باید به قدرت‌های مداخله‌گر فرا منطقه‌ای نیز توجه داشته باشیم. چه‌بسا این قدرت‌ها نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای را می‌توانند در نظام امنیت منطقه‌ای ایفا نمایند. غرب آسیا نیز ازجمله این مناطق می‌باشد که نقش قدرت‌های فرا منطقه‌ای در شکل‌دهی به تحولات آن، قابل‌توجه و مهم است. بدین منظور پژوهش حاضر در پی پاسخ‌گویی به این پرسش اصلی است که آمریکا و انگلیس به‌عنوان قدرت‌های فرا منطقه‌ای مداخله‌گر، چه نقشی در تحولات منطقه غرب آسیا، در برهه زمانی ۲۰۱۷-۲۰۰۱ داشتند؟ پاسخ اولیه به سؤال مذکور بدین شرح است که قدرت‌های مداخله‌گر منطقه غرب آسیا با افزایش تنش، درگیری، نظامی‌گری میان کشورهای منطقه، از طریق توازن سازی طرفین ذینفع در آن بحران، سعی در دامن زدن و تداوم بحران‌ها و به‌تبع آن سوق دادن تحولات منطقه به نفع خودشان دارند. بدین ترتیب در این پژوهش سعی می‌شود با الگوی نظام‌ها و متغیر مداخله قدرت‌های فرا منطقه‌ای، نقش آمریکا و انگلستان را در تحولات منطقه غرب آسیا در برهه زمانی مذکور موردبررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها