سیاست و روابط بین الملل (JPIR) - مقالات آماده انتشار