تأثیرات احتمالی وحدت دوکره بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

2 دانشیار گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

10.22080/jpir.2019.15700.1066

چکیده

جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود کشورهایی است که توانسته روابط دوستانه و مستحکمی با دو کشور کره ی شمالی و جنوبی برقرار نموده و طی سالهای متمادی، با وجود تمامی مشکلات موجود، به حفظ این روابط بپردازد. از سوی دیگر، بالا گرفتن بحران در شبه جزیره ی کره و مطرح بودن همیشگی بحث وحدت در شبه جزیره ی کره می تواند به سبب عدم اطمینان در مورد آینده ی آن سرزمین و مناسبات قدرت در آن، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این دو کشور را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد. نگارندگان معتقدند، اتحاد دو کره همچون قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، برای جمهوری اسلامی ایران نیز دربردارنده‌ی فرصت‌ها و چالش‌هایی توامان است، اما احتمال زیادی وجود دارد که تحقق این اتحاد، بیش از آنکه منجر به تقویت منافع ملی کشورمان در شبه جزیره شود، منافع ایران را محدودتر می نماید. بر این اساس، مقاله ی حاضر ضمن بررسی پیشینه ی روابط جمهوری اسلامی ایران با دو کره، مهم ترین و محتمل ترین سناریوهای مطرح شده در باب وحدت مجدد شبه جزیره ی کره را مورد ارزیابی قرار داده و سپس تاثیرات احتمالی این رخداد بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را بررسی خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، (1388)، کتاب سبز کره شمالی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران.
بابایی، پویان (1395)، روابط جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی: چالش ها و فرصت­ها، معاونت پژوهش های سیاسی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قابل دسترسی در:
http://rc.majlis.ir/fa/report/download/962392
سیمبر، قربانی و افراپلی، (1392)، " قدرتهای بزرگ و وحدت کره"، فصلنامه روابط خارجی، شماره 2
Azad, Shirzad, (2012), “Iran and the Two Koreas: A Peculiar Pattern of Foreign Policy”, the Journal of East Asian Affairs, vol. 26
Azad, Shirzad, (2015), Koreans in the Persian Gulf: Policies and International Relations, Routledge Publictions: New York
Chang, Jennifer. (2014), “The Iran Sanctions and South Korea’s Balancing Act”, Middle East Institute, Available at: http://www.mei.edu/content/map/iran-sanctions-and-south-korea%E2%80%99s-balancing-act
Choi, Y. B. et al. (2001), Perspectives on Korean Unification and Economic Integration, Northampton Press
Cordesman, Anthony (2016), the Military Balance in Koreas and Northeast Asia, Center for Strategic and International Studies Publications, Washington
Inoguchi, T (2001), the Politics of Korean Unification: Three Scenarios, the Brown Journal of World Affairs, Vol. VIII, No. 1
Jeong, Su-Il, (2008), “The Encounter of Korea and Persia”, the Journal of International Cultural Studies. Vol.1, No.2
Levkowitz, Alon, (2010), “The Republic of Korea and the Middle East: Economics, Diplomacy, and Security”, Academic Paper Series, Vol. 5, No. 4
Pollack Jonahtan D, Min Lee Chung (1999), Preparing for Korean reunification: Scenarios and Implications, Rand Publications
Stankiewicz, Wojciech (2012), Current Prospects of Korean Reunification against the Background of the Interstate Relations, Interdisciplinary Political and Cultural Journal, Vol 14
Walsh, Jim. (2015), "The Iran-North Korea Strategic Alliance", U.S. House of Representatives Report, available at: http://web.mit.edu/SSP/people/walsh/Walsh%20HFAC%20Testimony%207-28-2015.pdf
Wolf, Charles (2014) Korean Reunification AND Reconstruction: Circumstances, Costs, and Implications, Defense and Peace Economics, Issue17
Cha, Victor (2014), Korean Unification in a New Era, Center for Strategic & International Studies, Washington
Ministry of Unification, (2015), "Initiative for Korean Unification", Available at: http://unikorea.go.kr/cwsboard/board.do?mode=download&bid=1031&cid=43847&filename=43847_201510290908068020.pdf, Accessed March 23, 2019.
International Institute for Strategic Studies, Military Balance 2016, IISS Publications, Washington.
International Institute for Strategic Studies, Military Balance 2017, IISS Publications, Washington.