نقش های قدرت های جهانی و منطقه ای در حلّ بحران و وحدت شبه جزیره ی کره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه دیپلماسی و سازمان‌های بین المللی، دانشکده‌ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

2 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مطالعات شرق آسیا، دانشکده‌ی روابط بین الملل وزارت امورخارجه، تهران، ایران

چکیده

تحوّلات جاری در شبه جزیره ی کره بالاخص افزایش تنش ها و سپس دیدار میان کیم جونگ اون و دونالد ترامپ باعث گردیده تا بحران در شبه جزیره و بحث امکان وحدت مجدّد در آن بیش از پیش کانون توجّهات واقع شود. شبه جزیره ی کره به دلیل موقعیت استراتژیک و راهبردی خود همواره محلّ تقابل قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بوده است. با اینکه جنگ سرد سال‌هاست که به پایان رسیده و به نحوی چین جایگزین شوروی در مسائل شبه جزیره گردیده است، امّا به نظر می‌رسد کماکان معادلات جنگ سردی قدرت در شبه جزیره ی کره ادامه دارد. فرضیّه ی مقاله مدّعیی آن است که وحدت و حلّ بحران در شبه جزیره ی کره برای هریک از قدرت‌های اصلی درگیر در مسائل آن شامل ایالات متّحده ی آمریکا، چین، روسیه و ژاپن دارای فرصت‌ها و چالش‌هایی توأمان است و عدم قطعیت در مورد آینده ی شبه جزیره باعث گردیده تا هریک به نحوی از مشارکت فعّالانه در تحقّق وحدت و حلّ بحران کره طفره روند. براین اساس، به نظر می‌رسد علی‌رغم تحرّکات جدید در شبه جزیره، چهار قدرت اصلی مذکور حفظ وضع موجود را بر سایر گزینه‌های ممکن ترجیح دهند و بیش از آن که در پی حلّ و فصل بنیادین بحران باشند، تلاش نموده تا کره شمالی را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و محدود کنند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز آن نیز از روش اسنادی و منابع معتبر اینترنتی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. . حسنی، عطاالله (1381)، تاریخ ژاپن و انقلاب میجی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 56 و 57، صص 36-46.

  1. دهشیار، حسین (1389)، «دو الگوی توسعه و بحران کره»، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، شماره 13، قابل دسترسی در:

  http://fa.cmess.ir/View/tabid/127/ArticleId/1121/.aspx

  1. سیمبر و همکاران (1392)، « قدرتهای بزرگ و وحدت کره»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 2، 166-181.
  2. متین فر، علی (1388)، «وحدت دو کره و موضع ژاپن»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 3، 751-774.
  3. Ahn,Se Hyun (2012), “Russian-South Korean Security Relations Reconsidered: The Lost Two Decades of Promise and Perils”, The Korean Social Science Journal, Vol. 39.
  4. Bazhanov, Evgeny (2006), The Russian Response to the North Korean Nuclear Crisis: Debates and Decisions, Russian Diplomatic Academy, Moscow.
  5. Crisis Group (2009), “Asia Report N°179: Shades of Red: China’s Debate over North Korea”, Available at: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/north-east-asia/179_shades_of_red___chinas_debate_over_north_korea.
  6. Feng, Zhu. North Korea Nuclear Test and Cornered China, Pac Net, Pacific Forum CSIS, June 2009, Available at: http://csis.org/ files/publication/pac0941.
  7. Joo, Seung-Ho (2009), “Moscow–Pyongyang Relations under Kim Jong-il: High Hopes and Sober Reality”, Pacific Focus Journal, Vol. XXIV No. 1
  8. Joo, Seung-Ho (2003), Russia and the Korean Peace Process In The Korean Peace Process and the Four Powers, Ashgate Publications, England
  9. Joo, Seung-Ho (2014), “Russia’s Policy on Nuclear Proliferation and National Unification on the Korean Peninsula”, Pacific Focus, Vol. XXIX
  10. Kendall, James R (2015), “Japan and Korean Unification: Ambivalence and Pragmatism - Finding the Least Bad Option” , International Journal of Korean Studies, Vol. XIX, No. 1

  8.Kim, Heung-Kyu (2014) China’s Position on Korean Unification and ROK-PRC Relations, The 2nd KRIS-Brookings Joint Conference Report, Available at: http://www.brookings.edu/~/media/events/2014/1/21-korean-peninsula-unification/kim-heung-kyu-paper.

  9.Kim, Sung-han (2015), “The Day After: ROK–U.S. Cooperation for Korean Unification”, The Washington Quarterly, No 38

  1. Martin, Melissa V (2011), “U.S. Involvement in Korean Reunification: Unilateral vs. Multilateral Engagement”, MPP Professional Paper, Available at: https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/104703/Martin_US%20Involvement%20in%20Korean.pdf?sequence=1

  11.Mitchell, Derek J (2002), “A Blueprint for U.S. Policy toward a Unified Korea”, The Washington Quarterly, No 26

  12.Nau, Henry, (2002), At Home Abroad: Identity and Power in American Foreign Policy, Cornell University Press, New York.

  13.Onozuka, Takayuki (2006), Security of Japan and Korean Unification, USAWC Strategy Research Project, U.S. Army War College, Carlisle

  1. Snyder, Scott (2014), “North Korea's Illicit Arms Trade Unmasked”, available at: http://www.forbes.com/sites/scottasnyder/2014/03/19/north-koreas-illicit-arms-trade-unmasked/#3428f113467a

  15.Toloraya, Georgy (2016), Korean Peninsula in Russian Policy: the Issue of Unification, Sejong Institute Conference Report, Moscow.

  16.Tovar, Suzanne M (2005), How Will External Powers Affect Korean Reunification, M.A Thesis, Naval Post Graduate School, California.

  17.Vorontsov, Alexander (2013), “The Russian Perspective on Korean Unification”, Journal of Unification and Peace, No 5

  1. Vyacheslav, Nikonov A.et al (2010), The Korean Crisis Management: A Russian Perspective, Report to the Russian National Committee of CSCAP, Moscow
  2. Zhang, Yongjin (2016), China and the Political Economy of Regionalization in East Asia, in China and the Global Politics of Regionalization, Routledge Press, London.