آسیب شناسی صدور انقلاب اسلامی ایران به اروپا بر اساس نظریه ی گفتمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج

چکیده

مقایسه ی انقلاب ایران با انقلاب فرانسه و روسیه گویای آن است که انقلاب ایران به اندازه ی دو انقلاب دیگر نتوانسته بر کشورهای اروپایی تأثیرگذار باشد. این درحالی است که در ایران انقلابیون از همان ابتدا به دنبال صدور انقلاب خود به بخش های مختلف جهان بودند. سؤالی که مطرح می شود این است که چرا صدور انقلاب از سوی ایران، نتوانسته نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشد؟ برای این منظور از رویکرد گفتمانی لاکلا و موفه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ گفتمان انقلاب اسلامی به دلیل عدم دسترسی و عدم اعتبار، که از شاخصه های برتری یک گفتمان می باشد، نتوانسته است به اسطوره سازی دست زند و در نتیجه بازتاب چشمگیری در اروپای غربی داشته باشد. علاوه بر این، مدرنیته ی غربی توانسته با مداخلات هژمونیک، بی قراری ها را مهار و گفتمان خویش را تثیبت نماید. همچنین تداوم هژمونی گفتمان غرب را می‌توان مرهون برجسته سازی و حاشیه رانی توسّط گفتمان مذکور دانست

کلیدواژه‌ها


1. ابراهیمی، نبی الله(1389)، «گفتمان اسلام سلفی و جهانی شدن امنیت خاورمیانه»، فصلنامه ی مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره ی 4، صص 175-194. 2. اطهری، سیّدحسین، زمانی، سمیّه (1392)، «تحلیل انتقادی گفتمان صدور انقلاب امام خمینی»، فصلنامه ی مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره ی 24، صص 181-196. 3. افتخاری، اصغر (1391)، «مفهوم و جایگاه جنگ نرم در گفتمان انقلاب اسلامی بر اساس اصول قرآن کریم»، پژوهش نامه انقلاب اسلامی، سال اوّل، شماره ی 2، صص 1-27. 4. امام خمینی(1368)، صحیفه نور: مجموعه وصایای امام خمینی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد 11. 5. امینیان، بهادر (1387)، «اسلام ستیزی در غرب: دلایل و ویژگی ها»، فصلنامه ی سیاست خارجی، سال بیست و دوم، شماره ی 1، صص 105-122. 6. ایّوبی، حجّت الله (1380)، «مؤلّفه های گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی»، فصلنامه ی اندیشه انقلاب اسلامی، پیش شماره ی اوّل، صص 21-36. 7. بهروزلک، غلامرضا (1385)، «اسلام سیاسی و جهانی شدن»، فصلنامه ی مطالعات راهبردی، سال نهم، شماره ی 1، صص 145-170. 8. تاجیک، محمّدرضا (1378)، فرامدرنیسم و تحلیل گفتمان، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی. 9. خانی آرانی، الهه، برزگر، ابراهیم (1390)، «بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر اروپای غربی»، فصلنامه ی مطالعات انقلاب اسلامی، دوره ی هشتم، شماره ی 26، صص 125-152. 10. خرّمشاد، محمّدباقر(1381)، «انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن در رویکرد نظری»، فصلنامه‌ی اندیشه انقلاب اسلامی، سال دوم، شماره‌ی 1، صص 57-80. 11. خوشروزاده، جعفـر(1385)، «میشـل فوکـو و انقلاب اسلامی: رهیافــت پسا مدرنیســتی از منظــر تحلیــل گفتمان»، فصلنامه ی پژوهشی متین، شماره های 31 و 32، صص 59-86. 12. داوودی، علی اصغر (1389)، «نظریه گفتمان و علوم سیاسی»، فصلنامه ی مطالعات سیاسی، سال دوم، شماره ی 8، صص 51-74. 13. درخشه، جلال (1387)، گفتارهایی درباره انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق. 14. شریعتی نیا، محسن (1389)، «ایران هراسی: دلایل و پیامدها»، فصلنامه ی روابط خارجی، سال دوم، شماره ی 6، صص 191-208. 15. شریف زاده، بهمن (1390)، «مدیریت معنویت گرایی در جهان غرب»، فصلنامه ی مطالعات معنوی، شماره‌ی 1، صص 31-46. 16. شیرغلامی، خلیل (1388)، «جایگاه اجتماعی و سیاسی مسلمانان در اروپا»، فصلنامه ی سیاست خارجی، سال بیست و سوم، شماره ی 2، صص 395-448. 17. صفوی، یحیی، ابراهیمی کیایی، هادی (1394)، «بررسی نسبت گفتمانی میان بیداری اسلامی با انقلاب اسلامی»، فصلنام‌ی مطالعات انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شماره‌ی 40، صص 145-164. 18. عباسی اشلقی، مجید(1391)، «بازتاب های معناگرایانه انقلاب اسلامی ایران بر اسلام گرایی در خاورمیانه»، فصلنامه ی راهبرد، سال بیست و یکم، شماره ی 62، صص 113-140. 19. علوی سیستانی، علی (1387)، «امام خمینی و نقد غرب در پرتو آرمان های انقلاب اسلامی»، فصلنامه ی 15 خرداد، دوره ی سوم، شماره ی 17، صص 1-16. 20. فتحی، یوسف (1393)، «نسبت صدور انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی از منظر امام خمینی»، فصلنامه ی مطالعات انقلاب اسلامی، سال یازدهم، شماره ی 36، صص 71-90. 21. فلّاح نژاد، علی (1384)، سیاست صدور انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 22. کسرایی، محمدسالار، پوزش شیرازی، علی (1388)، «نظریه گفتمان لاکلا و موفه، ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده های سیاسی»، فصلنامه ی سیاست، دوره سی و نهم، شماره ی 3، صص 339-360. 23. لاکلا، ارنستو و موفه، شانتال (1393)، هژمونی و استراتژی سوسیالیستی، ترجمه ی محمّد رضایی، نشر ثالث. 24. مجیدی، محمدرضا، صادقی، محمد مهدی (1391)، «تاملّی انتقادی در مفهوم و ایده اسلام اروپایی»، فصلنامه ی روابط خارجی، سال چهارم، شماره ی 1، صص 113-148. 25. مجیدی، محمّدرضا، صادقی، محمّدمهدی (1390)، «جلوه ها و نمودهای اسلام هراسی در اروپا؛ رویکردهای نئومحافظه کار و لیبرال»، فصلنامه ی مطالعات انقلاب اسلامی، سال هستم، شماره‌ی 24، صص 303-330. 26. محمّدی، منوچهر (1385)، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی. 27. مرشدی‌زاده، علی، غفّاری هشجین، زاهد (1385)، «اسلام هراسی در اروپا: ریشه ها و عوامل»، فصلنامه ی دانش سیاسی، سال سوم، شماره ی 2، صص 113-140. 28. مقدّمی، محمّدتقی (1390)، «نظریۀ تحلیل گفتمان لاکلا و موفه و نقد آن»، فصلنامه ی معرفت فرهنگی اجتماعی، سال دوم، شماره ی 2، صص 91-124. 29. ملکی، عبّاس (1385)، «کندوکاو در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه ی راهبرد یاس، سال سوم، شماره ی 5، صص 53-86. 30. موفه، شانتال (1391)، درباره امر سیاسی،ترجمه ی منصور انصاری،نشر رخدادنو. 31. ناصری، علیرضا (1387)، بحران معنویت در عصر حاضر، قم، انتشارات جامعه المصطفی العالمیه. 32. واعظ زاده خراسانی، محمّد (1381)، «امام خمینی و اندیشه جهانی شدن انقلاب اسلامی»، فصلنامه ی اندیشه انقلاب اسلامی، سال دوم، شماره ی 1، صص 5-18. 33. یورگنسن، ماریان، فیلیپس، لوئیز(1389)، نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه هادی جلیلی، تهران، نشر نی. ب) انگلیسی 1. Dabirimehr, Amir, Tabatabai Fatmi, Malihe (2014), “Laclau and Muffes Theory of Discourse”, Journal of Novel Applied Sciences, Vol.3, No.11, pp.1283-1287 2. Devos, Patrick (2003), “Discourse Theory and the Study of Ideological Formations: andysing Social Democratic Revisionism”, International Pragmatics Assosciation, vol 13, no 1, pp.163-180 3. Laclau, E. (1990), New Reflections on the Revolution of our Time, London: Verso 4. Laclau, E. and muffe, C. (1985), Hegemony and Socialist strategy-towards a Radical Democratic Politics, London: Verso 5. Laclau, E. and Mouffe (2002), Recasting Marxism, in: James Martin, Antonio Gramsci,Critical Assesment of Leading Political philosophers, London: Routledge.