کلیدواژه‌ها = قدرت‌های مداخله‌گر
آمریکا-انگلستان و تحولات منطقه غرب آسیا

دوره 3، شماره 5، فروردین 1398، صفحه 87-111

10.22080/jpir.2019.15561.1064

رحمان حبیبی؛ حسین پوراحمدی