رقابت چین و آمریکا در آسیای مرکزی و پیامد آن بر روند صلح افغانستان (2001- 2020)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 هیات علمی دانشگاه یزد

10.22080/jpir.2022.23293.1282

چکیده

منطقه آسیای مرکزی دارای موقعیت ژئواستراتژیک است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به خصوص بعد از حضور آمریکا در منطقه، تبدیل به یکی از مکان‌های رقابتی میان آمریکا و چین شده است. مقاله تلاش می‌کند با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و جمع‌آوری داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌‌ای به این پرسش پاسخ دهد که رقابت آمریکا و چین در آسیای مرکزی چه پیامدهایی برای روند صلح افغانستان (2001-2020) داشته است؟ این مقاله در چهارچوب مفهومی رقابت قدرت‌های بزرگ، مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای پاسخ به این پرسش، پیامد ها بر اساس حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی دسته‌بندی و تحلیل شده‌اند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که علیرغم اینکه در برخی زیرشاخص‌های حوزه‌های اقتصادی و امنیتی، میان آمریکا و چین اشتراکات منافع وجود دارد، تعارضات منافع این دو کشور در همه حوزه‌ها شدیدتر است. این تحقیق نشان می‌دهد علیرغم اینکه اشتراکات منافع دو کشور، پیامدهای مثبتی مانند تضعیف گروه‌های تروریستی آسیای مرکزی فعال در افغانستان، تضعیف القاعده، تضعیف داعش، درون مرزی کردن تفکر طالبانی و تقویت اهمیت جامعه جهانی در میان تصمیم سازان طالبان داشته اما تعارضات گسترده منافع میان چین و آمریکا در منطقه آسیای مرکزی، باعث پیچیده شدن روند صلح در افغانستان شده است.

کلیدواژه‌ها


امام جمعه زاده، جواد و میرکوشش، امیر هوشنگ (1392)، «آینده روابط آمریکا و چین: همکاری، رقابت»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین الملل، دوره نخست، شماره نهم، صص 73-111.
تمنا، فرامرز (1399)، معمای صلح و امنیت افغانستان، کابل: انتشارات امیری.
جلال، اجمل، (1398) «آینده صلح در افغانستان؛ کشمکش های منطقوی و استراتیژی های جهانی»، مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقه­ای.
حمیدنیا، صالحی ­دولت ­آباد (1394)، «انرژی عرصه «بازی بزرگ جدید» در آسیایی مرکزی (مطالعات موردی روسیه، آمریکا وچین)»، فصلنامه آسیایی مرکزی وقفقاز، شماره 90، تابستان، صص 67-96.
خادمی، مهرداد، میرکوشش، امیر­هوشنگ و اشرفی، احمد (1398). «تبیین بحران افغانستان در هزاره­ی سوم: براساس مدل مایکل برچر»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، دوره 14، شماره 49، صص 27-1.
رفیع، حسین و محسن بختیاری جامی (1393)، »چالش­های صلح در افغانستان»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، دوره بیستم، شماره 88، زمستان، صص 33-58.
زارعی، بهادر، زینی­وند، علی و محمدی، کیمیا (1394)، «خلیج فارس و رقابت قدرت­های بزرگ»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس، دوره 2، شماره 6، صص 75-104.
فاطمی نژاد، احمد و علیرضا محمدزاده (1397)، «بررسی جایگاه افغانستان جدید در مجموعه امنیتی منطقه‌‌ای از آسیای مرکزی تا آسیای جنوبی»، مطالعات اوراسیا مرکزی، دوره 11، شماره 2، صص 399-416.
قیومزاد، عبدالقیوم، (1399)، «طالبان تاجیک کیستند»، https://www.bbc.com/persian/world-55362763
کاظمی، مسعود اخوان، سید شمس­الدین صادقی و کامران لطفی (1395)، «تحلیل زمینه­های سیاسی و اجتماعی حضور داعش در آسیای مرکزی (از تهدید نفوذ تا واقعیت حضور)»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان، صص 1-21.
مایکل پاول و مارکو اورهاوس (1400) «امنیت و دشواره‌های امنیتی در روابط چین و آمریکا» در باربارا لیپرت و ولکر پرتز، رقابت استراتژیک میان ایالات متحده و چین: چشم انداز اروپایی، تهران: انتشارات ابرار معاصر تهران.
نصراللهی، فرشته؛ حبیب الله ابولحسن شیرازی و احمد بخشایش اردستانی (1398)، «هویت و ساختار سیاسی در آسیای مرکزی با تأکید بر تاجیکستان»، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، دوره نهم، شماره دوم، تابستان، صص 7-28.
ولکر پرتز (1400) «ابعاد رقابت استراتژیک: کشور چین، ایالات متحده و اروپا» در باربارا لیپرت و ولکر پرتز، رقابت استراتژیک میان ایالات متحده و چین: چشم انداز اروپایی، تهران: انتشارات ابرار معاصر تهران
Bureau of Counterterrorism, (2020), “Country Reports on Terrorism 2019”, U.S. Department of State, (Access Date: 2021/7/31), Available at: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/Country_Reports_on_Terrorism_2020.pdf
Buzan, Barry and Ole Waever (2003), Regions and Powers: the structure of international security, Cambridge University Press.
CAREC (2021), “CAREC Program”, https://www.carecprogram.org/?page_id=31
Chance, Alek and Alidad Mafinezam (2016), “American perspectives on the Belt and Road Initiative; Sources of Concern, Possibilities for US-China Cooperation”, Institute for China-America Studies, https://chinaus-icas.org/wp-content/uploads/2017/02/American-Perspectives-on-the-Belt-and-Road-Initiative.pdf
Chen, Xiangming and Fakhmiddin Fazilov (2018), “Re-centering Central Asia: China’s ‘New Great Game’ in the old Eurasian Heartland”, https://www.nature.com/articles/s41599-018-0125-5.pdf
Cordesman, Anthony H. (2018), “Afghanistan: Conflict Metrics 2000-2018) ”, Burke Chair in Strategy, www.csis.org/burke/reports
Defense Threat Reduction Agency (2021), “The History of Cooperative Threat Reduction (CTR)”, https://www.dtra.mil/Portals/61/Documents/History%20of%20CTR.pdf?ver=2019-04-25-140558-733
Frotan Salangi, Mohammad Mullah (2020), “Afghanistan victim of regional powers politics and competitions”, Journal of History, vol. 96, No. 1.
George Washington University (2018), “China’s Belt and Road Initiative And its impact in Central Asia”, (Edited by Marlene Larulle), Central Asia Program, Available at: https://centralasiaprogram.org/wp-content/uploads/2018/01/OBOR_CAP_2018.pdf
ICG Asia Report (2002), “Central Asia: Border Disputes and Conflict Potential”, https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/tajikistan/central-asia-border-disputes-and-conflict-potential
Imamova, Navbahor (2020), “Pompeo, in Central Asia, Seeks to Counter China”, https://www.voanews.com/south-central-asia/pompeo-central-asia-seeks-counter-china
Imran, Sumeera (2019), “Sino-US Involvement in Afghanistan: Implications for South Asian Stability and Security”, Institute of Strategic Studies Islamabad, Vol. 39, No. 3, pp 53-72.
Ionela Pop, Irina (2010), “China’s Energy Strategy in Central Asia: Interactions with Russia, India and Japan”, UNISCi Discussion Papers, No. 24.
Iskakova, Zhainara, Marat Sarsembayev, and Zarina Kakenova (2018), “Can Central Asia be intergrated as ASEAN?” Opcion, Vol. 34, No. 85, pp 152-169.
Jin, Wang and Dehang Kong (2019), “Counter-Terrorism Cooperation between China and Central Asian States in the Shanghai Cooperation Organization”, Quarterly of International Strategic Studies, Vol. 5, No. 1, pp 65-79.
Khan, Muhammad and Shabir Ahmad Khan (2019). “Peace in Afghanistan: Role of Regional Countries and United States”, Central Asia Journal, (85).
Kliman, Daniael (2017), “Expanding US-India Geoeconomic Cooperation Amid China’s Belt and Road Initiative”, https://theasanforum.org/expanding-us-india-geoeconomic-cooperation-amid-chinas-belt-and-road-initiative/
Lemon, Edward, (2018), “Talking up Terrorism in Central Asia”, https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/kennan_cable_38.pdf
Levitt, Matthew (2021), “Rethinking U.S Efforts on Counterterrorism; toward a sustainable Plan Two Decades After 9/11”, J. Nat’l Security L. & Pol, Vo. 12, No.2, pp 1-28.
Li, Qing, et al. (2021), “The influence of cultural exchange on international trade: an empirical test of Confucius Institutes based on China and the ‘Belt and Road’ areas”, Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, Vol. 34, N. 1, 1033-1039.
Lum, Thomas. et.al. (2020), China and the U.S.; Comparing Global influence, New York: Nova Science Publishers.
Maracchione, frank (2020), “Covid-19 and Aid to Central Asia: China Shows off and the US Hiccups”, https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/covid-19-and-aid-central-asia-china-shows-and-us-hiccups-25758
NATO (2021), “Countering Terrorism”, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_77646.htm
Oliker, Olga, and David A. Shlapak (2005), “U.S. Interests in Central Asia: Policy priorities and Military Roles”, Santa Monica: RAND Corporation.
OSCE (2021), “Who we are”, https://www.osce.org/whatistheosce
Raimondi, Pler Paolo (2019), Central Asia Oil and Gas Industry-The External Powers’ Energy Interests in Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan, Milan: Fondazione Eni Enrico Mattei.
Rank, David (2018), “For an Afghan Peace, Work with China”, https://www.usip.org/publications/2018/03/afghan-peace-work-china
SCO (2020), “About SCO | SCO.”, http://eng.sectsco.org/about_sco/
Silk Road Briefing, (2019), “Trump Targets Belt and Road Initiative with US$60 Billion International Finance Development Corporation”, https://www.silkroadbriefing.com/news/2019/10/22/trump-targets-belt-road-initiative-us60-billion-international-finance-development-corporation/
Swanstrom, Niklas (2005), “China and Central Asia: a new Great Game or traditional vassal relations?” Journal of Contemporary China, Vol. 14, No. 45, 569-584.
Tang, Donald (2016), “China’s Investment in Central Asian Republics”, Foreign Military Studies Office, https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/m/fmso-monographs/194970
U.S. Department of Defense, (2018) “Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America: Sharpening the American Military’s Competitive Edge”, https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf
U.S. Department of State, (2020), “United States Strategy for Central Asia 2019-2025: Advancing Sovereignty and Economic Prosperity”, https://www.state.gov/united-states-strategy-for-central-asia-2019-advancing-sovereignty-and-economic-prosperity/#nav__primary-nav
UNESCO, (2013), “The Role of Culture in Peace and Reconciliation”, http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/PeaceReconciliationENG.pdf
Yazdani, Enayatollah (2020), “US Primary Policy towards Central Asia”, Cultural and Religious Studies, Vol. 8, No. 6, pp 309-336
Yong-an, Zhang (2012), “Asia, International Drug Trafficking, and U.S.-China Counternarcotics Cooperation”, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/02_drug_trafficking_zhang_paper.pdf