تبیین‎ ‎ماهیت‎ و اهداف ‎رویکرد‎ ‎تهاجمی‎ترامپ‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ وپیامدهای امنیتی و نظامی آن‎

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

10.22080/jpir.2022.23106.1275

چکیده

سیاست های تهاجمی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران بیشترین تنش ها و چالش ها را میان دو کشور ایجاد نمود. هدف مقاله تبیین ماهیت رویکرد تهاجمی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران و تجزیه وتحلیل پیامدهای امنیتی و نظامی آن می باشد. تلاش نویسنده ارائه پاسخی مستدل به این سؤال است که ترامپ به چه دلایلی به اتخاذ سیاست های تهاجمی علیه جمهوری اسلامی ایران مبادرت نموده است؟ فرضیه مقاله را اینگونه می توان طرح کرد که عدم هژمونی موردنظر نومحافظه کاران در منطقه غرب آسیا(خاورمیانه) مهم ترین دلیل اتخاذ چنین سیاست هایی بوده است. مقاله با بهره گیری از نظریه هژمونی رئالیستی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی و روش تحلیلی، توصیفی سرانجام یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های تهاجمی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران بیشترین تنش ها و چالش ها را بین دو کشور ایجاد کرده است. احیای‎ ‎سلطه‎ ‎آمریکا‎ ‎درقالب نفی‎ ‎تئوری‎ ‎اوباما،‎ ‎گسست‎ ‎هم‎ ‎گرایی‎ ‎در‎ ‎میان جبهه‎ ‎مقاومت‎ ‎شیعیان،‎ ‎تأمین‎ ‎امنیت‎ ‎رژیم‎ ‎صهیونیستی،‎ ‎توسعه‎ ‎نظامی‎ ‎گری‎ ‎در‎ ‎منطقه‎ ‎با‎ ‎محوریت‎ ‎تشدید‎ ‎تقابل ایدئولوژی‎ ‎های‎ ‎وهابی‎ ‎و‎ ‎شیعیهمگی بیان ‎گر‎ ‎ماهیت‎ ‎رویکرد‎ ‎تهاجمی‎ ‎ترامپ‎ ‎در‎ ‎قبال ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎است‎.‎ نتیجه آنکه فقدان هژمونی مورد نظر نومحافظه کاران در منطقه غرب آسیا مهمترین دلیل چنین سیاستی می باشد.

کلیدواژه‌ها