استراتژی‌های موازنه نهادی چین برای چالش کشیدن نظم بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22080/jpir.2022.24174.1306

چکیده

چین یکی از مهم‌ترین قدرت‌های نوظهور است که نظم بین‌المللی را وارد دوره تغییر سیستمیک یعنی تغییر قطبیت کرده است.در این مسیر طی سالیان اخیر چین نقش فعالی را در نهادهای بین‌المللی چندجانبه دنبال کرده است؛ چراکه نهاد‌های بین‌ المللی به‌عنوان بخش تشکیل‌دهنده نظم بین‌ المللی، برای تغییر نظم بین‌ الملل اهمیت زیادی دارند. یکی از معماهای رفتار نهادی این کشور، راهبردهای متفاوت آن در راستای بهره‌مندی از نهاد های مختلف بوده است. نویسنده در این مقاله کوشش کرده است نگرش و رفتار راهبردی چین در قبال نهاد های مختلف بین‌المللی را تبیین نماید. پرسش اصلی پیش روی مقاله ازاین‌قرار است که چین از چه استراتژی‌هایی در نهادهای مختلف برای به چالش کشیدن نظم بین‌الملل به رهبری ایالات‌متحده استفاده کرده است؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرضیه مطرح می‌شود که چین به‌عنوان یکی از قدرت‌های ناراضی و چالشگر برخی ارکان و ابعاد نظم، به موازنه نهادی« فراگیر» و «انحصاری» برای به چالش کشیدن نظم ساختاری بین‌الملل متکی بوده است. مقاله در بررسی فرضیه مذکور نیز از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهره گرفته است. ﮔﺮدآوری داده‌ها و اطلاعات موردنیاز پژوهش نیز به روش مطالعه‌ اﺳﻨﺎدی، ﻛﺘﺎبخاﻧﻪای صورت گرفته‌ که در آن از کتاب‌ها، مقالات، اسناد و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها