استراتژی‌های موازنه نهادی چین برای چالش کشیدن نظم بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22080/jpir.2022.24174.1306

چکیده

چین یکی از مهم‌ترین قدرت‌های نوظهور است که نظم بین‌المللی را وارد دوره تغییر سیستمیک یعنی تغییر قطبیت کرده است.در این مسیر طی سالیان اخیر چین نقش فعالی را در نهادهای بین‌المللی چندجانبه دنبال کرده است؛ چراکه نهاد‌های بین‌ المللی به‌عنوان بخش تشکیل‌دهنده نظم بین‌ المللی، برای تغییر نظم بین‌ الملل اهمیت زیادی دارند. یکی از معماهای رفتار نهادی این کشور، راهبردهای متفاوت آن در راستای بهره‌مندی از نهاد های مختلف بوده است. نویسنده در این مقاله کوشش کرده است نگرش و رفتار راهبردی چین در قبال نهاد های مختلف بین‌المللی را تبیین نماید. پرسش اصلی پیش روی مقاله ازاین‌قرار است که چین از چه استراتژی‌هایی در نهادهای مختلف برای به چالش کشیدن نظم بین‌الملل به رهبری ایالات‌متحده استفاده کرده است؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرضیه مطرح می‌شود که چین به‌عنوان یکی از قدرت‌های ناراضی و چالشگر برخی ارکان و ابعاد نظم، به موازنه نهادی« فراگیر» و «انحصاری» برای به چالش کشیدن نظم ساختاری بین‌الملل متکی بوده است. مقاله در بررسی فرضیه مذکور نیز از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهره گرفته است. ﮔﺮدآوری داده‌ها و اطلاعات موردنیاز پژوهش نیز به روش مطالعه‌ اﺳﻨﺎدی، ﻛﺘﺎبخاﻧﻪای صورت گرفته‌ که در آن از کتاب‌ها، مقالات، اسناد و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


بهرامی مقدم، سجاد (1399) «محرک‌های اقتصادی ابتکار جاده و کمربند چین»، دو فصلنامهی سیاست و روابط بین‌الملل، دوره‌ی 4، شماره‌ی 7: 57-29.
راد گودرزی، معصومه و عسگر صفری (1398) «نهادسازی منطقه‌ای چین و آینده‌ی نظم بین‌المللی لیبرال: مطالعه‌ی موردی آسیای مرکزی» فصلنامهی پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال 8، شماره‌ی 30: 262-227.
Allison Haga, Kai (2021), The Asian Infrastructure Investment Bank: A Qualified Success for Beijing’s Economic Statecraft, Journal of Current Chinese Affairs, Vol. 50(3) 391–421.
Besada, H and Evren, T. (2014), “South Africa in the BRICS: Soft Power Balancing & Instrumentalization”, Journal of International & Global Studies,Vol. 5,No.2. pp 76-95.
Biswas, Rajiv. (2015), “Reshaping the Financial Architecture for Development Finance:the new development banks”, Working Paper,London School of Economics and Political Science, Global South Unit, London, UK.
Callahan, A.William,(2016),“Chinas Asia dream: The Belt Road Initiative and the New Regional Order”, Asian Journal of Comparative Politics,Vol. 1, No.3.
Chan, Steve (2007), China, the U.S., and the Power-Transition Theory, Routledge Taylor & Francis e-Library.
Chan, Lai-Ha (2017), Soft balancing against the US ‘pivot to Asia’:China’s geostrategic rationale for establishing the Asian Infrastructure Investment Bank, Australian Journal of International Affairs.
Chen, James (2022), Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS), Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/b/brics.asp.
Cheng, Joseph. (2018), he Shanghai Cooperation Organization: China’s Initiative in Regional Institutional Building Journal of Contemporary Asia, Vol. 41, No. 4.
Congressional Research Service, (2017), “Infrastructure Investment Bank (AIIB), No.7, Available at:
Ferguson, Chaka. (2012), “The Strategic Use of Soft Balancing: The Normative Dimensions of the Chinese-Russian „Strategic Partnership.”Journal of Strategic Studies,Vol. 35, No.2.
FCSSC, (2017), Changing Roles of South-South Cooperation in Global Development System: Towards 2030, Finance Center for South - South Cooperation.
Gill, Stephan. (2010),china's soft balancing strategy and the role of resource investment. Pear Fall /Winter.
Griffith,Jones S.(2014),“A BRICS Development Bank: A Dream Come True? ”, UNCTAD Discussion Paper, (215).
Gunter, Hanns and Wacker, Gudrun (2015),"Geo-economics Meets Geopolitics, Chinas New Economic and Foreign Policy Initiative". SWP Comments.
He, Kai and Feng, Huiyun (2020), International Institutions, Institutional Balancing,andPeaceful Order Transition, International Affairs,Vol.34, No.4.
He, Kai (2018), Role conceptions, order transition & institutional balancing in the Asia-Pacific:a new theoretical framework, Australian Journal of International Affairs,Vol.76, No.2.
He, Kai. & Feng, Huiyun (2008), “If Not Balancing Then What? Reconsidering Soft Balancing and U.S. Policy Toward China, Security Studies,Vol. 17, No.2.
He, Kai. (2015). “Contested Regional Orders and Institutional Balancing in the Asia Pacific.”International Politics,Vol. 52, No.2.
Ikenberry, John & Lim, Darren J,(2017),“China's Emerging Institutional Statecraft,The Asian Infrastructure Investment Bank and the Prospect for Counter-Hegemony.” Project on International Order and Strategy at Brookings.
Ikenberry, John. (2016),“Between the Eagle and the Dragon: America, China, and Middle State Strategies in East Asia.” Political Science Quarterly, Vol.131, No.1.
Käkönen, Jyrki. (2019), BRICS and the pluralist world order. Third World Thematics: A TWQ Journal, 4(6), 415–506.
Kelley, Judith. (2005), strategic Non-cooperation as Soft Balancing, International Politics,Vol. 42,No.2.
Kondratov, Dmitrii (2020), Internationalization of the Currencies of BRICS Countries, Herald of the Russian Academy of Sciences, doi: 10.1134/S1019331621010044.
Landers, Luwellyn (2017), BRICS banks places developmental agenda as priority for South Nations,
Lukin, Alexander (2019), Special issue: BRICS and the global order. Strategic Analysis, 43(6), 451–666.
Meltzer,Joshna P(2017),"China's One Belt One Road initiative: A View from the United States". Brookings. Available at:
Modak, Purvaja (2021), The New Development Bank Turns Six: Evaluating Successes, Failures and Challenges, Center for Public Policy Research, Kochi, India.
Pang, Guang. (2009),A new diplomatic model:A Chinese perspective on the Shanghai Cooperation Organization. The Washington Journal of Modern China,Vol. 9,No.10
Pape,Robert .A.(2005),“Soft Balancing against the United States”, International Security, (Vol. 30, No.1.
Paul,T.V.(2005),Soft Balancing in the Age of U.S. Primacy, International Security, Vol.30, No.1.
Pickford, Stephen (2019), Renew the Bretton Woods System, Chatham House, https://www.chathamhouse.org/2019/06/renew-bretton-woods-system.
Renard, Thomas (2015),"The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB): China’s new multilateralism and erosion of West". EGMONT Royal Institute for International Relations. NO.63.
Russian analysts. (2014),BRICS Bank challenges US financial domination.
Song ,Weiqing.(2013), Feeling safe, being strong: China’s strategy of soft balancing through the Shanghai Cooperation Organization, International Politics,Vol. 50, 5.
Walt, Stephen M (2005),Taming American power:the Global Response to U.S. Primacy.New York; London: www. Norton.
Wang, Dong & Meng, Weizhan (2020),China debating the regional order,ThePacific Review,
Weitz, Richard. (2010),‘China’s Growing Clout in the SCO: Peace Mission 2010’,China Brief,7–11.
Weng et al (2021), Challenges faced by Chinese firms implementing the ‘Belt and Road Initiative’: Evidence from three railway projects, Elsevier Ltd.1-12.
Wrobel, Paulo. (2009), Brazil’s approach to security in the 21st century, Global security in a multipolar world, the European Union Institute for Security Studies.