تحولات نظام بین الملل پس از جنگ سرد و تنوع جدید موازنه قوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

واقع گرایان به علت اقتدار گریز دانستن نظام بین الملل، امنیت طلبی و تضمین بقاء را از راه  خود یاری مهمترین ویژگی نظام  بین الملل فرض کرده که خود این امر باز تولید چرخه بی انتهای معمای امنیت را  باعث می گردد. آنان تنها راه غلبه موقت بر معمای امنیت را قرار دادن قدرت در برابر قدرت می دانند که اصطلاحاً به آن «توازن قدرت» یا «موازنه قوا» گفته می شود. پس از فروپاشی شوروی سابق و از بین رفتن نظام دوقطبی و  ماندن ایالات متحده بعنوان تنها ابر قدرت در نظام بین الملل و عدم شکل گیری موازنه در برابر این کشور، پیش بینی ایجاد توازن در برابر تجمیع قدرت  از سوی واقع گرایان با مشکل مواجه گردید.در این مقاله هدف آنست که بیان کنیم واقع گرایان  نه تنها در برابر این وضعیت  منفعل نبوده اند، بلکه به طرق مختلف به تبیین تحولات پس از فروپاشی نظام دوقطبی پرداخته اند که همین امر، عامل مهمی در تکامل و بازسازی نظریه موازنه قوا و به اصطلاح روزآمد کردن این نظریه به شمار می رود. روش تحقیق در این پژوهش نیز با استفاده از منابع کتابخانه ای، توصیفی-تحلیلی می باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. لیتل، ریچارد (1389)، تحول در نظریه ­های موازنه قوا، ترجمه غلامعلی چگنی­زاده، تهران، موسسه ابرار معاصر تهران.
 2. هنسن، برث. تافت پتر. ویول آندره (1390)، راهبردهای امنیتی و نظم جهانی آمریکایی، «قدرت از دست رفته»، ترجمه سید امیر نیاکویی و احمد جانسیز، گیلان: انتشارات دانشگاه گیلان.
 3. چگنی­زاده، غلامعلی (1392)، «موازنه قوا و روابط راهبری چین با ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان.
 4. شیهان، مایکل (1388)، امنیت بین الملل، ترجمه سید جلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 5. ایکنبری، جی، جان (1382)، تنها ابر قدرت، هژمونی آمریکا در قرن 21، ترجمه عظیم فضلی پور، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
 6. والفورث، ویلیام سی، اسمیت دراستیو، هرفیلد ایمیلیا، دان تیم (1391)، سیاست خارجی، نظریه، بازیگران و موارد مطالعاتی، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی، محسن محمودی و ایوب کریمی، تهران، انتشارات سمت، جلد اول.

 

 1. Hansen, Birth, Anders Wivel and peter T (2009), security strategies and: Lost power, contemporary security studies, New York Rutledge.
 2. Hansen, Birth (2000), Unipolarity and the Middle East, Richmond: Curzon.
 3. Schweller, Randall, L­ (1998), Deadly Imbalances: Tripolarity and Hitler’s Strategy of world conquest, New York: Columbia University Press.
 4. Schweller, Randall,L (1993), ‟ Tripolarity and the second world war”, International studies quarterly, 37.
 5. Schweller, Randall,L (2006), Unanswered threats: political constraints on the Balance of power, Princeton, NJ:Princenton University Press.
 6. Waltz, K.N (1979), Theory of International Politics, New York: Random House.
 7. Pape, Robert. Anthony (2005), “soft Balancing against the United states” International Security.30, No, (1).
 8. Paul, T.V (2004), “Introduction: the enduring axioms of Balance of power theory and their contemporary relevance”, in; T.V.Paul,J.I. Writz and M. Fortmann (eds) Balance of power: Theory and practice in the 21 st century, Stanford: Stanford university press.
 9. Mouritzen. H. and wivel, A. (eds), (2005). The Geopolitics of Euro – Atlantic Integration, Landon: Rutledge.
 10. Mearsheimer, J (2001), The Tragedy of Great Power Politics, Norton: New York.
 11. Walt, Stephen M (2005), Taming American power: the Global Response to U.S. Primacy. New York; London: www. Norton.
 12. Walt, Stephen M (2009), “Alliance in a unipolar world”, World Politics, 61,(1).  
 13. G, John, Ikenberry (1999), “Liberal Hegemony and the future of American Post Power Order”: T.V.Paul and John A. Hall. International order and the future of  world Politics, Cambridge, university Press.
 14. Pillar, Pual R (2004), Terrorism and u.s foreign Policy, Washington DC: Bookings, Institute press.
 15. Walt, Stephen M (2000), The Origins of Alliances. Ithaca N.Y: Cornell university press.