دیپلماسی ایران در خاورمیانه شکننده و چالش گذار از توریسم به تروریسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مازندران

چکیده

پارامترهای مختلفی بر توسعه اقتصادی کشورها تاثیرگذار است. از بین پارامترهای تاثیرگذار، امنیت یکی از مهم‌ترین آنهاست. وجود امنیت در سطح داخل و منطقه بر فرایند توسعه اقتصادی تاثیر بسزایی دارد. در شرایط کنونی، در خاورمیانه، دو روی سکه امنیت، تروریسم و توریسم قرار دارد. علی رغم افزایش سطح ضریب امنیت ملی ایران، ضریب امنیت در خاورمیانه کاهش یافته است. سوال اصلی پژوهش این است که، شکننده‌گی دولت‌ها در خاورمیانه چه تاثیری بر جایگاه توریسم نسبت به تروریسم در منطقه بر جای گذاشته است؟ بنابر فرضیه پژوهش، به نظر می‌رسد، متاثر از تداوم شکننده‌گی در کشورهای عراق، سوریه و یمن، خاورمیانه به منطقه جذاب برای تروریست‌ها تبدیل شده است. تداوم حضور تروریسم، در بلند مدت فرایند توسعه منطقه از جمله ایران را با مشکل مواجه می‌کند. اتخاذ دیپلماسی فعال منطقه‌ای از سوی ایران برای ارتقاء ضریب امنیت خاورمیانه ضروری به نظر می­رسد. در همین راستا، موضوع فوق را بر اساس چارچوب نظری ماهیت دولت‌های شکننده به بحث می‌گذاریم. برای آزمون فرضیه، از روش توصیفی تحلیلی همراه با آمار و ارقام بین­المللی مرتبط با موضوع استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


1. ابراهیم زیاده آسمین، حسین (1393)، مقدمه‌ای بر توریسم و امنیت آن، تهران: سخنور. 2. برزگر، کیهان (1388)، «منطقه‌گرایی در سیاست خارجی ایران»، مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ویژه همایش مطالعات منطقه‌ای، سال دوم، شماره 5، زمستان. 3. بروک، لوتار، هانس ‌هنریک هلم، جرج سورنسن و میشل استول (1394)، دولت‌های شکننده، جامعه شناسی جنگ و منازعه در دنیای مدرن، ترجمه احمد رشیدی، تهران: امیرکبیر. 4. بخارایی، احمد، محمد حسن شربتیان و اعظم احمدی (1393)، «امنیت اجتماعی، ضرورتی در ترویج صنعت گردشگری»؛‌ (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سوم، شماره 11، زمستان. 5. دهقانی فیروز آبادی، سید جلال (1387)، چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مصلحت نظام. 6. رشیدی، احمد و مختار صالحی(1393)، «ماهیت دولت های شکننده؛ چالش‌ها و الزامات آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، در دیپلماسی نوین و سیاست خارجی ایران، هفتمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل، اسفندماه. 7. روحانی، حسن (1390)، امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مصلحت نظام. 8. صیدایی، سید اسکندر و زهرا‌ هدایتی مقدم (1389)، «نقش امنیت در توسعه گردشگری»، فصلنامه علوم تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، سال چهارم، شماره هشتم، بهار. 9. لطفی‌فر، مجتبی و حسین یغفوری (1391)، «نقش امنیت در توسعه گردشگری»، مورد شناسی، چابهار، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، کد مقاله1025. 10. نوبخت، محمد باقر و الهام پیروز (1387)، توسعه صنعت گردشگری در ایران؛ موانع و راهکارها، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی، دفتر گسترش تولید علم.
1. Ahlfeldt, Gabriel M., Franke, Bastian and Maennig, Wolfgang (2015) ,“Terrorism and International Tourism: the Case of Germany”,Jahrbücher für Nationalökonomie und, Statistik, 235 (1). pp. 3-21. 2. Crotti, Roberto and Misrahi, Tiffany. (2015), ‟The Travel & Tourism Competitiveness Index 2015: T&T as a Resilient Contribution to National Development”, in: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, by, Klaus Schwab, (Geneva: World Economic Forum). 3. Mukesh Ranga, & Priyanka Pradhan (2014 ‟‚(Terrorism Terrorizes Tourism: Indian Tourism, effacing myths?”, International Journal of Safety and Security in Tourism. Issue 5, pp. 26-39. 4. Reid, Donald G. (2003), Tourism, Globalization and Development Responsible Tourism Planning, London: Pluto Press. 5. OECD Report (2014), Fragile States 2014 Domestic Revenue Mobilization in Fragile States, Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) Publication. 6. Schwab, K. (2015), The Global Competitiveness Report 2014-2015, (Geneva: World Economic Forum), at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf 7. The Institute for Economics and Peace (2015), Global Terrorism, The Institute for Economics and Peace, Sydney, New York and Mexico City, www.economicsandpeace.org. 8. The Institute for Economics and Peace.(2105),‌ Global Peace Index, Sydney, New York and Mexico City, www.economicsandpeace.org 9. World Tourism Organization (2015), UNWTO Annual Report 2014, UNWTO, Madrid. Website: www.unwto.org 10. World Tourism Organization (2015), UNWTO Tourism Highlights, 11. www.unwto.org/pub.Http:/www.eunwto.org/doi/book/10.18111/9789284416899-Monday, January 04, 2016 1:10:35 AM -IP Address:37.114.206.10. 12. The Fund for Peace‌ (2016), The Fragile States Index, Washington, D.C., www.fundforpeace.org.