بازدارندگی منطقه ای و تامین امنیت جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بو علی سینا

چکیده

نظریه­ ی بازدارندگی یکی از نظریات مبتنی بر رئالیسم و واقع­گرائی در عرصه­ی بین­الملل است که عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم و با تضعیف آرمانگرایی، مورد توجه نظریه­پردازان مسائل استراتژیک قرارگرفت.این نظریه در روابط بین­الملل به«قدرت»به عنوان مؤلفه­ی اصلی تبیین­کننده روابط بین­کشورها تأکید می­کند و ضمن رد نظرات «ایده­آلیستی» براین باور است که میزان قدرت دولتها، تأثیر مستقیم بر میزان امنیت ملی آنها دارد. مقاله حاضرضمن بررسی وتجزیه و تحلیل نظریه بازدارندگی تلاش دارد نوع انطباق این نظریه را با موقعیت کنونی انقلاب اسلامی مورد ارزیابی قراردهد.با توجه به خصومت ذاتی جهان غرب با انقلاب اسلامی ولزوم مقابله با آن و حفاظت کشور وانقلاب این نوشتار معتقد است که بازدارندگی منطقه­ای می­تواند تأمین­کننده امنیت ملی ایران و در نتیجه انقلاب اسلامی در خاورمیانه و جهان باشد.
 

کلیدواژه‌ها


1. ازغندی، علیرضا (1390)، جنگ و صلح، بررسی مسایل نظامی و استرا تژیک، تهران: سمت. 2. آقایی، داوود (1389)، سازمان‌های بین المللی، تهران: سرای عدالت. 3. ام.الیوت، جفری و رابرت رجینالد (1378)، فرهنگ اصطلاحات سیاسی و استراتژیک، ترجمه میرحسین ‌رییس‌زاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. 4. امیدوارنیا، محمد‌جواد (1381)، امنیت در قرن بیست و یکم، تهران: نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. 5. امیرمعینی، بهروز (1356)، رساله دکترا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.. 6. تلیس اشلی و دیگران (1383)، سنجش قدرت ملی در عصر فرا صنعتی، تهران: ترجمه و نشر موسسه ابرار. 7. دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگراف (1372)، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه‌ی علیرضا طیب و وحید بزرگی، ج دوم، تهران: قومس‌. 8. رحیمی «روشن» حسن (1395)، سیاست و دفاع در ایران معاصر (بررسی تطبیقی عملکرد رهبری سیاسی در جنگ‌های معاصر ایران و پیامد ها) همدان: انتشارات سپهر دانش. 9. سیفزاده، حسین (1379)، نظریهپردازی در روابط بینالملل، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت. 10. عزتی، عزتاله (1373)، ژئواستراتژی، تهران: انتشارات سمت. 11. عسگرخانی، ابو محمد (1383)، رژیم‌های بین المللی تهران: موسسه فرهنگی و مطالعات تحقیقاتی بین المللی ابرار . 12. عسگرخانی، ابومحمد (1377)، «سیری در نظریهبازدارندگی» فصلنامه سیاست دفاعی، شماره 25. 13. عنایت، حمید (1377)، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، تهران: انتشارات زمستان. 14. کارل، دوئیچ (1375)، نظریههای روابط بینالملل، ترجمه وحید بزرگی، تهران: جهاد دانشگاهی. 15. کالین، گری ( 1378)، سلاح جنگ افروز نیست، ترجمه احمد علیخانی، تهران: انتشارات قوس . 16. کالینز، جان ام (1370)، استرا تژی بزرگ (اصول ورویه‌ها)،ترجمه کورش بایندر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه . 17. لطفیان، سعیده (1376)، «بازدارندگی باج‌گیری هسته‌ای و جنگ، نظریه‌های مختلف گسترش و به کارگیری تسلیحات اتمی» روزنامه اطلاعات، 12/5/1376. 18. لطفیان، محمود (1376)، استراتژی و روش‌های برنامه‌ریزی استراتژیک، تهران: موسسه‌ی چاپ و انتشارات وزارت امور‌خارجه. 19. مطهری ، مرتضی (1370)، اسلام و مقتضیات زمان ، جلد دوم، تهران: انتشارات صدرا. 20. ممتاز، جمشید (1377)، حقوق بینالملل و سلاحهای کشتار جمعی، ترجمه امیرحسین رنجبران، تهران: نشر دادگستر. 21. نقیب‌زاده، احمد ( 1373)، نظریههای کلان در روابط بینالملل تهران: انتشارات قومس.
1. David Long (1991)‚ j.A Hobson and idealism in international Relations. Review of international studies London. 2. Garnham David (1996)‚ Deterrence essentials Keys to controlling an adversary,s behavior .Abu Dhabi;Emirate center for Strategic studies and Research. 3. George Alexander and Richard Smoke (1974)‚ Deterrence in America foreign policy theory and practice .new York Columbia University. 4. Gregory F. Tereverton, Seth G. Jones (2005)‚ Measuring national Power. Published.