دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پیامدها و آثار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سطوح داخلی ، منطقه ای و بین المللی بر اساس نظریه الکساندر ونت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22080/jpir.2021.20271.1170

معزالدین باباخانی تیموری؛ محمد فائقی؛ اعظم قربانخانی