موضوعات = روابط ایران و با کشور­های منطقه، قدرت­ ها و نهاد­های بین­ المللی در زمینه ارتقای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران