کلیدواژه‌ها = چین
محرک های اقتصادی ابتکار جاده و کمربند چین

دوره 4، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 29-57

10.22080/jpir.2020.2948

سجاد بهرامی مقدم


مناسبات سیاسی- اقتصادی چین و آمریکا در بازی بزرگ قرن

دوره 3، شماره 5، فروردین 1398، صفحه 195-217

10.22080/jpir.2019.16092.1075

محمد سلمان تبارسوته؛ شهرام فتاحی؛ عباس مهرورز


منابع انرژی و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای در دریای خزر

دوره 2، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 24-47

10.22080/jpir.2018.2048

ماری ملکی؛ علی‌اکبر جعفری


بررسی علل و زمینه های گسترش روابط ایران و چین در عصر پسا برجام

دوره 1، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 33-51

10.22080/jpir.2017.1606

رضا اختیاری امیری؛ محبوبه صالحی خنار