نویسنده = سعید عطار
بررسی منازعه هند و پاکستان بر اساس نظریه بازدارندگی هسته ای والتز

دوره 3، شماره 5، فروردین 1398، صفحه 139-166

10.22080/jpir.2019.16348.1081

الهام رسولی ثانی آبادی؛ سعید عطار؛ زهرا ماوندادی