دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 9-192 (پاییز و زمستان) 
1. عوامل موثر بر مناسبات ایران و امریکا

صفحه 9-30

محمد آرین منش؛ احمد جوانشیری؛ محسن مدیر شانه چی