دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، 1396، پاییز 1396، صفحه 1-143 (پاییز و زمستان)