دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پیامدها و آثار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سطوح داخلی ، منطقه ای و بین المللی بر اساس نظریه الکساندر ونت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22080/jpir.2021.20271.1170

معزالدین باباخانی تیموری؛ محمد فائقی؛ اعظم قربانخانی


پیامدهای ژئوپلیتیک زیست محیطی خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.22080/jpir.2022.22470.1255

سید محمد حسین حسینی؛ سید محمد طباطبایی